Slovinsko, Nova Gorica: zahrada knihovny

Slovinsko, Nova Gorica: zahrada knihovny