Znovu otevřeno, 27.4.2020

Znovu otevřeno, 27.4.2020